Regulamin

Regulamin treningów online

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem serwisu biosfera.myvod.io realizuje Diana Łukaszewska prowadzący działalność gospodarcza pod nazwa Bio-sfera Diana Łukaszewska wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 8882894333

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@bio-sfera.com.pl

1: Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Kupujący– użytkownik serwisu, który nabywa produkty oferowane przez serwis 
 1. Serwis– strona internetowa sprzedawcy, na której zawarte są informacje, regulaminy oraz produkty oferowane użytkownikom
 1. Użytkownik– osoba, która przegląda serwis
 1. Produkt– materiały wideo oparte na bazie wiedzy własnej sprzedającego w postaci formy wirtualnej do nabycia przez Kupującego
 1. Sprzedawca – osoba prowadząca serwis biosfera.myvod.io, która oferuje produkty 
 1. Regulamin – zbiór przepisów normujących zasady postępowania na serwisie biosfera.myvod.io

2: Informacje ogólne

 1. Oferowane Produkty przez Sprzedawcę Serwisu nie są zaleceniami lekarskimi i nie powinny być tak traktowane. Materiały oraz informacje zawarte na Serwisie są wynikiem własnych doświadczeń oraz wiedzy nabytej przez Sprzedawcę. Żadna z informacji podana w Serwisie nie jest szkodliwa ani nie czyni krzywdy Użytkownikowi. 
 1. Sprzedawca zaleca Użytkownikowi/Kupującemu wykonania wszelkich badań lekarskich uprawniających go do wykonywania ćwiczeń podanych w Produktach. 
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu wynikający z braku wiedzy Kupującego bądź niewłaściwego wykonywania ćwiczeń prowadzącego do kontuzji pomimo przeciwwskazań lekarskich lub chorób itp. Kupującego.

 3: Postanowienia wprowadzające

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną w formie elektronicznej.
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. 
 1. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

 4: Składanie zamówienia

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 1. Zarejestrować konto na platformie biosfera.myvod.io
 2. Zalogować się na platformie biosfera.myvod.io
 3. Wybrać kategorię Biodomówka
 4. Wybrać pakiet zajęć online
 5. Kliknąć “zamawiam i płacę”
 6. Dokonać płatności za pośrednictwem oferowanych przez Serwis usług
 7. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy Produkt zostanie automatycznie wysłana informacja o dostępie do wykupionego pakietu na adres e-mail.

 5: Formy dostawy i metody płatności

 1. Zakupione produkty przez Kupującego zostają automatycznie wysłane pod podany w zamówieniu adres e-mail. 
 1. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
 • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy
 • płatność za pomocą serwisu PayU lub przelew tradycyjny na konto nr        44 1050 1461 1000 0092 3770 8483

 6: Realizacja zamówienia

 1. Z chwilą złożenia zamówienia między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy na odległość;
 2. Dostarczenie nabytych towarów/rozpoczęcie świadczenia zamówionych usług następuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. po upływie terminu na odstąpienie od umowy z zastrzeżeniem ustępu następnego;
 3. Nabywca ma możliwość otrzymania usługi/nabytych treści natychmiast po złożeniu zamówienia. W tym celu, po złożeniu zamówienia, nabywca w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość e-mail winien odpowiedzieć „TAK”, przez co złoży oświadczenie , iż żąda realizacji zamówienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz jest świadom, iż rodzi to ten skutek, że po spełnieniu świadczenia, traci prawo do odstąpienia od umowy w zakresie wykonanym;
 4. Realizacja zamówienia dostępu do pakietu zostaje automatycznie realizowana po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Sprzedawcy, nie później niż 48h po złożeniu zamówienia (w przypadku woli rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie) bądź nie później niż 48 godzin od upływu 14to dniowego terminu na odstąpienie, w przypadku braku żądania natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usług. Kupujący automatycznie otrzymuje dostęp do usługi poprzez platformę biosfera.myvod.io. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużonego czasu oczekiwania na Produkt „Pakiet zajęć online” w przypadkach losowych. O dłuższym czasie oczekiwania na realizację zamówienia Kupujący zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. 

 7: Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której Przedmiotem świadczenia są sprzedawcy są usługi albo treści cyfrowe, które po zawarciu umowy sprzedaży zostały dostarczone drogą elektroniczną do nabywcy albo do których klient ma dostęp przez platformę biosfera.myvod.io, a rozpoczęcie świadczenia usług/dostarczenie treści cyfrowych nastąpiło na wyraźne żądanie świadczenia usługi/dostarczenia treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy; 
 1. Prawo do odstąpienia od umowy niezależnie od powyższego, przysługuje Produktom „pakiety zajęć online”, które opóźniają się w realizacji z winy Sprzedającego i nie zostały dostarczone w terminie realizacji zamówienia;
 2. Wszystkie wnioski zwrotu Produktów “pakiet zajęć online” są rozpatrywane indywidualnie przez Administratora i udzielane po jego akceptacji;
 1. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem umowy.

 9: Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 1. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.

 10: Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 11: Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na Serwisie.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do późniejszych zmian Regulaminu 
 1. Sprzedawca zobowiązuje powiadomić Użytkownika o zmianie Regulaminu, poprzez wygenerowanie stosownego komunikatu na Serwisie
 1. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i będzie w pełni go przestrzegał. 
 1. Wszelkie sugestie, reklamacje, skargi można kierować pod adres Sprzedawcy kontakt@bio-sfera.com.pl

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do umów o świadczenie usług trenerskich i drogą elektroniczną

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Diana Łukaszewska (prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BIO-SFERA, adres do korespondencji: ul. Tatrzańska 124B, 93-239 Łódź, e-mail: kontakt@bio-sfera.com.pl, NIP: 8882894333) informuje, iż:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Diana Łukaszewska (prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BIO-SFERA, adres do korespondencji: ul. Tatrzańska 124B, 93-239 Łódź, e-mail: kontakt@bio-sfera.com.pl, NIP: 8882894333).

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.

Pana /Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – niezwłocznie usunięte.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenie trenerskich i drogą elektroniczną. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.

Polityka prywatności serwisu

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (Diana Łukaszewska jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

– dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
– przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do – oceny popularności strony;
– możliwości logowania do serwisu;
– utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10. Jeżeli podałeś swój adres e-mail to będzie on przetrzymywany przez administratora strony (Diana Łukaszewska) w celu wysyłania Ci wiadomości informujących o nowych artykułach pojawiających się na stronie www.bio-sfera.com.pl. W każdej chwili możesz wypisać się składając prośbę na adres kontakt@bio-sfera.com.pl

11. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Akceptuję